Stručné predstavenie Materskej školy v Tisovci

    Materská škola zabezpečuje inštitucionálne  predprimárne vzdelávanie, ktoré predstavuje rovnocennú súčasť výchovno-vzdelávacej sústavy. Nemožno ho zužovať iba na prípravu na školu. Právo na kvalitné inštitucionálne predprimárne vzdelávanie má každé dieťa bez ohľadu na sociálne postavenie rodiny. Rané detstvo je najdôležitejším obdobím, pretože z neho vychádzajú základy pre ďalšie obdobia a rešpektuje sa sociálna potreba dieťaťa na spoločenský kontakt s rovesníkmi. Naša materská škola je štvortriedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku 2 – 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje aj možnosť poldenného pobytu, ako aj pobytu integrovaného dieťaťa (po vyjadrení odborného lekára o možnej integrácii). Máme osem pedagogických kvalifikovaných zamestnancov a sedem nepedagogických. Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Tvoria ju dva pavilóny pre účely tried a jeden hospodársky pavilón, v ktorom sa nachádza kuchyňa, kotolňa a vlastná práčovňa. Prízemie budov tvoria vstupné chodby, šatne, hygienické zariadenia a dve triedy. Podobné rozdelenie je aj na poschodí. Exteriér tvorí veľký uzavretý dvor s pieskoviskom pre každú triedu a záhradným vybavením – hojdačkami, preliezkami a šmýkačkami, ktoré sú stabilné. V letných mesiacoch dopĺňame na dvor prenosné náradia a hračky – nafukovací hrad, tunely, lopty a basketbalové koše, futbalové bránky, prekážkovú dráhu, štvorkolesové kolobežky na dopravné ihrisko...  

S prechodom kompetencií na obce a mestá v roku 2002 sa  zmenil i zriaďovateľ z Odboru školstva v Rimavskej Sobote na mesto Tisovec. Pre našu školu je to lepšia spolupráca so zriaďovateľom, pružné riešenie havarijných situácií v škole, odstraňovanie závad, bližšia legislatíva, o čom svedčia i zmeny v našej MŠ – nová strecha, nové okná, zateplená a vymaľovaná budova, zrekonštruovaná výmenička tepla, nová dlažba na vonkajších terasách a v neposlednom rade nová prístupová cesta k MŠ s kruhových objazdom.

   Kedy a ako zapísať dieťa do našej materskej školy. Spravidla sa prijíma dieťa od 3 do 6 rokov  veku; výnimočne, ak je voľná kapacita, možno prijať dieťa od dvoch rokov veku.  Deti sa prijímajú k začiatku školského roka v mesiaci marec, kedy je zápis.V priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita. Riaditeľka zverejní do 15.februára kalendárneho roka na hlavnom vchode budovy MŠ, v miestnom rozhlase a na informačných tabuliach miesto a čas podania žiadosti o prijatie a podmienky prijímania: deti ktoré dovŕšili 5. rok veku, s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne OPŠD, zamestnaných rodičov, deti od troch rokov, pokiaľ sa mamička stará na MD o mladšieho súrodenca.

    Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu /dostanete pri zápise v MŠ/, ktorú predloží riaditeľke s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa .  Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke MŠ spravidla do 30.apríla. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa ZŠ neobdrží, upozorní riaditeľku MŠ na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v MŠ. Písomnosti potrebné pri prijatí: žiadosť zákonného zástupcu, rozhodnutie,  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, v súvislosti so zaškolením, potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia pri nástupe, nie staršie ako 1  deň, súhlas dotknutej osoby. Osobné veci dieťaťa označené menom: cvičebný úbor, prezuvky, pyžamo na odpoludňajší odpočinok, vankúš na sedenie, hygienické potreby.

   Dochádzka detí do materskej školy. Rodič privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8.00 hod. a prevezme ho spravidla po 15.00 hod. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič s riaditeľkou.  Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. Ak rodič závažným spôsobom opakovane poruší školský  poriadok  školy, riaditeľka po predchádzajúcom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

 

     Aké sú finančné náklady za pobyt dieťaťa v MŠ

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v materskej škole je 8,00 € za dieťa s celodenným pobytom a 6,00 € za dieťa s poldenným pobytom v MŠ, na dieťa do veku 3 rokov je výška mesačného príspevku 16,00 €. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa  v kalendárnom mesiaci.  MŠ vedie evidenciu s dátumom úhrady. Od 1. 9. 2008 je v platnosti nový školský zákon 245/2008, ktorý upravil rozhodovaciu povinnosť i podmienky úhrady na čiastočnú úhradu. Výšku  príspevku určil zriaďovateľ VZN mesta Tisovec dňa 21.12. 2012 uzn.č.362/2012, s platnosťou od. 1.1. 2013.

Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

a)   ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b)   ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke  doklad o  tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,

c)    ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

d)   ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasl. kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych dôvodov

e)   ktoré nedochádzalo do MŠ  v čase  prázdnin alebo bola prerušená prevádzka školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi /pomernú časť/

    Okrem tohto príspevku sa uhrádza príspevok na stravovanie. V prípade požiadavky rodiča poskytnúť dieťaťu pobyt bez stravy. Príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca: celodenná strava  vo výške stravného limitu ................1,27 €

 

   Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

   Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.00 hod. do 16.30 hod. Prevádzka MŠ bola odsúhlasená rodičmi a zriaďovateľom -  mesto Tisovec v zastúpení Ing. Peter Mináč, primátor mesta. V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienic. dôvodov minimálne na štyri týždne.  Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka oznamom vopred. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky počas vianočných, príp. iných školských prázdnin, je  so súhlasom zriaďovateľa a rodičov na základe zistenia počtu prihlásených detí. V čase od 6.00 hod. do 7.00 hod. sa deti schádzajú  na prízemí v  1. alebo v 3. triede. Od  7.00 hod. sú deti vo svojich triedach počas celej prevádzky MŠ. Pobyt detí v zariadení by nemal presahovať 10 hodín denne.  Jedlo sa deťom podáva v triedach v dvoch etapách: prvá   etapa od 11.30 hod. do 12.00 hod.  -  druhá  etapa od 12.00 hod. do 12.30 hod. V prvej etape jedia deti 1. a 2. triedy,  v druhej etape jedia deti 3. a  4. triedy.  Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školského stravovania. Deti 1. a 2.triedy používajú pri jedle lyžicu, deti 3.triedy  aj vidličku  a deti  4.triedy kompletný príbor. Harmonogram podávania jedla : Desiata: 8.45 –   9.00 hod./ Obed: 11.30 – 12.00 hod. Olovrant:   14.30 – 15.00 hod. Stravovanie je zabezpečené v každej triede. Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy zabezpečujeme v každej triede do 8.00.hod. na evidenčných hárkoch školskej jedálne.  Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, v rámci školského dvora, alebo vychádzky. Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2-krát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách.  Krúžková činnosť v MŠ sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí. Záujmové krúžky sa môžu realizovať pod vedením pedagogických zamestnancov MŠ.

Riaditeľka:  Júlia  Hodoňová,    vedúca školského stravovania:  Soňa Denešová 

 

Prízemie :  1. trieda  .........  2 –3 ročné deti  uč.: Júlia Hodoňová, Skarlet Brnová

                 3. trieda   ......... 4 - 6 ročné deti  uč.: Beáta Cibuliaková, Mgr. Petra Gendová

Poschodie: 2. trieda  ......... 3 - 4 ročné deti  uč.: Jana Fábryová, Bc.Jitka Mertinyáková

                 4. trieda .........  5 – 7 ročné deti  uč.: Andreja Medveďová, Mgr. Denisa Katreniaková