Zápis detí na školský rok 2013 - 2014

22.02.2013 14:48

V materských školách odštartovali zápisy detí. Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom zverejní termín podávania žiadostí a podmienky prijímania. Zápisy detí do materských škôl bývajú v tradičnom termíne od 1. marca do 31. marca.

Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť obsahuje základné identifikačné údaje o dieťati, meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu bydliska, štátnu príslušnosť, národnosť. Taktiež sa uvádza žiadaný vyučovací jazyk a forma výchovy i vzdelávania dieťaťa v materskej škole, či ide o celodennú alebo poldennú. Rodičia uvedú aj mená, adresy a telefonický kontakt.

Zápis detí do našej materskej školy na školský rok 2013 – 2014  sa bude konať v marci, denne od 10.30 hod. do 14.00 hod. v riaditeľni materskej školy. Pokiaľ je to možné, na zápis by sa malo dostaviť aj zapisované dieťa. Tlačivo žiadosti dostane zákonný zástupca v riaditeľni pri zápise.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov, výnimočne je možné prijať dieťa od dvoch rokov. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Za vykonanie zápisu nesmú materské školy, bez ohľadu na ich zriaďovateľa, vyberať žiadne poplatky.

 

 

 

 

—————

Späť